1 internet sayaesinde daha doğru daha fazla ve daha hızlı bilgilere ulaşıyoruz
2 yakınlarımıza mektup gönderip günlerce cevabını beklemek yerine msn uygulamasıyla istediğimiz gün istediğimiz saat görüşme yapabiliyoruz
3 flas disk ler sayesinde tonlarca bilgiyi parmağımız kadar 1 aletin içinde saklayabiliyoruz
4 ve televizyonlar hem görüntü hemde ses açısından oldukça ideal olduğunu düşünüyorum
5 ve son olarak eskilere göre at arabası yerine artık modern ve konforlu arabalar kullanıyoruz

Sanayileşmenin en belirgin ögesi teknoloji üretebilmektir. Teknoloji üretebildiğiniz, bilgiyi ürün tasarlamada kullanabildiğiniz takdirde ticarette rekabet üstünlüğünü, savunma sistemlerinde de caydırıcılığı sağlayabilirsiniz. Kimse kendisine üstünlük sağlayan bir şeyi başkasına vermeyeceğine göre salt teknoloji transferi yaparak sanayileşmemiz ve kalkınmamız, savunma sistemlerinde de caydırıcılığı sağlamamız olası değildir. Bu nedenle amaç kendi teknolojimizi kendimizin üretmesi olmalıdır. Kendi teknolojisini üreten bir sanayileşme ile ulusal ekonomiye, ülkenin mühendislik gücüne ve ulusal teknolojiye en yüksek katkıyı sağlayabilir, beyin göçünü önleyebilirsiniz.
Teknolojiyi kısaca bilimsel bilgiden yararlanarak yeni bir ürün geliştirmek, üretmek ve hizmet desteği sağlamak için gerekli bilgi, beceri ve yöntemler bütünü olarak tanımlayabiliriz. Bu duruma göre özgün üretim için gerekli safhaları da dörde ayırabiliriz.

ØBilimsel bilgiye ulaşmak veya geliştirmek
ØBilgiden faydalanarak bir ürün tasarlamak (tasarım yeteneği veya teknolojisi)
ØTasarlanan bir ürünün üretim tekniklerini belirlemek (üretim teknolojisi)
ØÜretim

Bir ürün geliştirmek için gerekli malzeme ve ekipmanı çeşitli kaynaklardan bulabilirsiniz. Bu nedenle önemli olan tasarım yeteneğine sahip olmaktır. Tasarım yeteneğine sahipseniz her şeyi yapabilirsiniz. Bağımsızlık da bundan sonra gelir.
Teknoloji ülkelerin gelişmişlik düzeyini belirlemekte ve uluslararası yarışta, sahibine büyük bir ticari üstünlük sağlamaktadır. Dünya ulusları teknoloji üretebilenler ve üretemeyenler olarak ikiye ayrılmakta, teknoloji üretemeyen uluslar az gelişmiş uluslar olarak sınıflandırılmaktadır.
Gelişmiş ülkelerde, ürün rekabeti, bilimsel ve teknolojik yetkinlik rekabetine dönüşmüştür. Klasik anlamda rekabet gücünü belirleyen faktörler arasında doğal hammadde kaynaklarının bolluğu, ucuz işçilik gibi temel üretim faktörleri yer alırken, günümüzde ileri ve özellikli üretim faktörleri belirleyici duruma gelmiştir. İleri üretim faktörleri, nitelikli iş gücünü, Ar-Ge altyapısını, modern bir haberleşme ağını ve bilişim (enformasyon) teknolojilerinin etkin kullanımını içerirken, özellikli üretim faktörleri, belirli alanlarda yoğunlaşmış bilgi ve beceriye sahip iş gücü ile bilgi ve deneyim birikimini içermektedir.
Diğer yandan, başta elektronik, enerji, bilişim, uzay, biyomühendislik, organik kimya endüstrileri gibi “bilim ve teknoloji temelli” sektörler ile bunların bir bileşkesi olan savunma sanayii, en yüksek oranda katma değer yaratan, dolayısı ile toplumsal refaha katkıları en yüksek olan sanayi dalları olarak ortaya çıkmaktadırlar.

Eğitimde Rolü
Eğer teknoloji yukarıda sunulduğu şekli ile algılanırsa, teknolojinin insan hayatında çok önemli bir yer tuttuğu da rahatlıkla anlaşılır. Bu nedenle konumuz teknolojiyi kullanmak ya da kullanmamak değil, insan hayatında teknolojinin nasıl bir yeri ve konumu olacağıdır. Bu üzerinde birçok değerli kişi ve kuruluşun çalıştığı önemli bir konu olmuştur.
1. Herbert Simon teknolojiyi insanın kendi yapay iç dünyasıyla dış çevre (doğa) arasında bir ara-yüz olarak görmektedir.
2. Carnegie Komisyonunun bu konuyla ilgili vardığı sonuç şöyledir: “Teknoloji öğretimde yardımcı bir rol üstlenmelidir, öğretimin amacı haline getirilmemelidir.
Teknoloji sadece var olduğu için kullanılmaya çalışılmamalı ya da teknoloji kullanılmadığında çağ dışı kalınacakmış gibi bir korkuya kapılmamalıdır. Bizler, gelişmiş teknoloji kullanımının öğretimde doyum ve başarıya ulaşabilmek için tek başına yeterli olduğuna inanmıyoruz. Birçok ders için dönemde birkaç saatlik teknoloji desteği yeterli olmaktadır. Bazı dersler için teknoloji, dönemin yarısından çoğunda kullanılabilir; ama bütün bir dönemde böylesine bir teknoloji desteğine ihtiyaç duyulabileceği ders sayısı yok denebilecek kadar azdır
3. Eğitimi etkileyen teknolojik gelişmeleri tartışan çok fazla yayın, makale vardır. Bunlar arasında dikkat çekici olanlar aşağıya çıkarılmıştır.
a) Alfabe, insanoğlunun bilgiyi paylaşması, kaydetmesi, ve saklaması için entelektüel bir araç olmuştur. Kağıdın icadı ve yazım araçlarının geliştirilmesi, alfabe yardımıyla yapılan işlemlerin daha kolay gerçekleştirilebildiği bir süreci başlatmıştır. Kitap, birçok sayfadan oluşan, değişik tasarımlara sahip, sunmak istediği bilgiyi sıralı olarak veren bir araç olarak düşünülebilir. Kısaca kitap, teknik açıdan bakıldığında televizyon gibi, bilgisayar gibi vermek istediği bilgiden farklı bir yapıya sahip bir araçtır. Matbaanın icadından sonra kitap yaygınlaşarak hemen herkesin ulaşabildiği bir araç oldu. Karatahta hem öğrencinin hem de öğretmenin aynı anda aynı konu üzerinde çalışabilmesine olanak sağlayan ilk sınıf içi iletişim araçlarından birisidir. Okul otobüsü öğrencilerin uzak yerlerden öğretim yerlerine taşınması ve dolayısıyla uygun eğitim ortamının sağlanması açısından bir öğretim aracı olarak görülebilir.
b) Engler teknolojiyi eğitimin ayrılmaz bir parçası olarak görmektedir. Şöyle der: “eğer eğitim her yönüyle öğretmen, öğrenci, ve çevre arasındaki bir iletişim ağı olarak görülürse, o zaman öğretim teknolojisinin bu ilişkileri tanımlamada önemli bir görevi olduğu anlaşılabilir”
c) Indiana University’den Robert Heinich öğretmenlerin eğitim teknolojisine yaklaşımlarını şöyle dile getirmektedir:
“Peter Drucker’in bir makalesinde söyledikleri büyük oranda yanlış anlaşılmıştır; bu makalede kısaca şöyle denmekteydi: -öğrenme ve öğretme, yeni yöntemlerden, hayatın başka hiçbir safhasının etkilenmeyeceği kadar derinden etkilenecektir. İnsanoğlunun en muhafazakar olduğu bu eski öğretme sanatında yeni yaklaşımlara, yöntem ve araçlara ihtiyaç vardır. Bu yeni geliştirilecek yöntemler sayesinde, öğretmenler beceri ve yeterliliklerini arttırarak daha etkili olacaklardır. Bu sayede öğretme, henüz araçları ile günümüze ayak uyduramamış geleneksel bir sanat olsa da, sıradan bir insanın üstün bir performans sergileyebilmesini olanaklı kılacaktır.- Yanlış anlaşıldığından bahsettim; çünkü birçok eğitimci bu makaleyi okuduktan sonra başlarını sallayacak ve kullanılacak araçlar sayesinde sınıf içerisinde öğrenim başarısının artacağını düşüneceklerdir. Fakat burada asıl söylenmek istenen, ancak öğretim teknolojileri kullanıldığında sıradan bir insanın üstün bir performans gösterebileceğidir; yoksa gelişmiş teknoloji kullanmak tek başına yeterli olmayacaktır.

Yeni Teknolojiler ve Eğitime Etkileri

Günümüz dünyasında bilim, teknoloji ve üretim sistemlerinde yaşanan hızlı değişim ve gelişmeler bilim ve sosyal hayatın her evresinde bilgi patlamasına yol açmıştır (Boz A.F, 2001 ve Karaağaçlı, M.,1998). Bilginin üretilmesi, işlenmesi, saklanması, paylaşılması ve yayılması süreçlerinin gerçekleştirilmesinde kullanılan tüm teknolojiler, ‘bilişim teknolojisi’ olarak isimlendirilmektedir (Baki A.,2000). Bilgi üretiminde ve işlenmesinde bu yoğunluk ve hızlılık insan yaşamını tüm yönleriyle etkilemektedir. Dünyada yaşanan hızlı gelişmelerden ülkemiz insanlarının da pozitif anlamda yararlanabilmesi için, değişim ve gelişmelerin çok iyi takip edilmesi, ülkemiz ve insanlarımızın özel durumlarına göre bu gelişime katkıda bulunulması gerekmektedir. Bu amacı gerçekleştirebilmek için kuşakları bu değişime ayak uydurabilecek şekilde yetiştirmek ve eğitim-istihdam dengesini sağlamak gerekmektedir.
İnternetin günümüzde bilginin yayılmasında en önemli araçlardan birisi olduğu açıktır. Bilginin sunum çeşitliliği, sunum hızı, sunum kapasitesi ve benzeri olanaklar açısından İnternet’in diğer araçlara oranla daha üstün olduğu bilinen bir gerçektir. Veri toplama, dinamik pencereler aracılığı ile düşüncelerin paylaşılması, Web tabanlı verilerden ve elektronik dergilerden literatür tarama, İnternet’in eğitim amaçlı kullanım alanlarından bazıları olarak sayılabilir. Bunun için, bilim ve teknolojiden tam olarak faydalanarak, insanımızın doğru içerik, yöntem ve tekniklerle çok yoğun bir şekilde eğitime tabi tutulması gerekmektedir. Günümüzde bu amaca yönelik olarak kullanılan yeni bilgi teknolojileri arasında televizyon, video disk, video text, etkileşimli video, telekonferans, uydular, bilgisayar, bilgisayar ağları, bilgisayar ağlarının çoklu bağlantısı olan İnternet ve Web ortamları yer almaktadır.
Son zamanlarda ortaya çıkan yeni teknolojiler sayesinde bilginin üretilmesi, işlenmesi, saklanması ve dağıtımında yeni anlayışlar ortaya çıktı. Ortaya çıkan yeni olgular sonucunda, bilgi çağından ve bilgi toplumundan söz

teknoloji yaralıdır çünkü haberleşme,iletişim,araştırma gibi özellikleri vardır.bu yüzden günümüzde çok yararlıdır,
ise psikolojik bo.zukluk denge sağlığı bozukluğu,göz bozukluğu gibi ruhsal ve bedensel sağlık sorunlarına yol açması

evet sevgili ziyaretçiler konumuzun başlığı gereği ben sizlere teknolojinin yararlarını ve zararlarını kısa ve maddeler şeklinde açıklayacağım evet bildiğiniz gibi günümüz çağında teknoloji hızla ilerlemekte olup ve bizlere beraberinde bir takım yararlar ve zararlar getirmektedir artık her ne kadar eski geleneğimizi kaybetmemek üzere bir takım çalışmalar yapsakta artık evlerimizde örneğin gaz lambaları yerine modern elektrik lambaları eski büyük bilgisayarlarımızın yerine küçük taşınabiir diz üstü bilgisyarlar eski disketlerimiz yerine artık flas disk ve benzeri tekmoloji harikası aletler kullanıyoruz evet şimdi size teknolojini yararlarını açıklamak istiyorum

1 internet sayaesinde daha doğru daha fazla ve daha hızlı bilgilere ulaşıyoruz
2 yakınlarımıza mektup gönderip günlerce cevabını beklemek yerine msn uygulamasıyla istediğimiz gün istediğimiz saat görüşme yapabiliyoruz
3 flas disk ler sayesinde tonlarca bilgiyi parmağımız kadar 1 aletin içinde saklayabiliyoruz
4 ve televizyonlar hem görüntü hemde ses açısından oldukça ideal olduğunu düşünüyorum
5 ve son olarak eskilere göre at arabası yerine artık modern ve konforlu arabalar kullanıyoruz

ve şimdide bazı zararlarına değinmek istiyorum

1 bu teknoloji harkası aletlerin bir çoğu radyasyon dediğimiz zararlı gözle görünmeyen ışınlar saçıyor ve beyin hücrelerimizin ölmesine neden oluyor
2belkide biraz komik gibi gelebilir ama eskilere göre at arbaları arıza yapmazken şimdi arabamızın arızalanması durumunda adeta trafikte işkence çekiyoruz
3 bazı sanal yapım olan çigi karakterlere yaptıkları olan üstü şeylerden etkileniyor ve bunları denemeye kalkışıyoruz
4 artık ailemizdeki eski muhabbetlerin yerini mırc vb. siteler ele geçiririyor buda aile içi bazı sorunlara yol açıyor
5 teknloji ilerdikçe belkide artık öğretmenlerimizin yerine robotlar ders verecek

ve size 6 ulusal sosyal bilimler olimpiyatı forum katogorisi geleceğin eğitiminde aile öğretmen ve teknoloji açısından değerlendirilmesi konusuyle ilgili ortaya çıkan bazı ortak düşünceleri sunmak istiyorum evet çıkan sonuçlara göre 1 numara aile 2 numara teknoloji ve 3 numara ise öğretmen göründü

Teknolojinin Zararları ve Çevre Kirliliği Teknoloji dediğimiz şey öncelikle yeniliklerin ve gelişimlerin insan hayatını kolaylaştıracak biçimde uygulanması anlamını içeren genel bir kavramdır. Peki teknoloji gelişirken ve gün geçtikçe insan hayatında daha çok yer edinip, işleri kolaylaştırırken yani bütün bunları yaparken hiç zararı olmuyor mu? Tabiki oluyor. Doğanın temel fiziksel unsurları olan, hava, su ve toprak üzerinde olumsuz etkilerin oluşması ile ortaya çıkan ve canlı öğelerin hayati aktivitelerini olumsuz önde etkileyen çevre sorunlarına “Çevre Kirliliği” adı verilir. Teknolojinin neden olduğu çevre kirliliğinin sebepleri ve yol açtığı sorunlar şöyledir: Çevre Kirliliğinin Sebepleri: • Trafiğe her yıl daha fazla sayıda araç çıkmakta ve bu araçların yaydıkları egsoz dumanları ozon tabakasının incelmesine sebep olmaktadır. • Ormanların kağıt üretimi, toprak genişletilmesi, hayvancılık alanı oluşturmak gibi sebeplerle denetimsizce kesilmesi, ağaçların gündüzleri oksijenli solunum yaparak ortama oksijen salınımı yapmasını kısıtlıyor. • Fabrika bacalarından çıkan zehirli gazla atmosferi kirleterek, havadaki oksijen oranını azaltmaktadır. Ayrıca havanın bu denli kirlenmesi asit yağmuru olarak inerek toprağı da etkilemektedir. • Hastalık taşıyan hayvanlarla ortama geçen bakteri ve virüslerin sulara veya havaya karışması. • Fabrikalardan atılan arsenik, siyanür, fenol gibi toksik endüstri atılarının sulara karışması. • Tankerler veya borularla taşınan petrolün kaza sonucu sulara karışması. • İnorganik tuzlar, zirai mücadele ilaçları ve yapay organik kimyasal maddelerin sulara karışması. • Radyoaktivitenin etkisi yani: Nükleer enerji santralleri, çeşitli nükleer denemeler, tıbbi içerikli üretimler ve çeşitli endüstri tipi üretimleri, radyoaktif maddeye sahip hayvansal ürünler (et, balık, süt, vb.) ve bitkiler, bu zararlı maddeyi besin zinciri ile insanlara ve diğer canlılara taşır. Böylece bağışıklık mekanizmasını felce uğratmak ve kansere neden olmak gibi sorunlara yol açar. Önemli Not: Atmosferdeki ve topraktaki kirletici maddeler asırlar sonra da olsa eninde sonunda suya geçerler. Çevre Kirliliğinin İnsan Üzerindeki Etkileri: • Hava kirliliğinde en çok açığa çıkan gazlardan biri olan sülfürdioksit, solunum yolu problemlerine yol açıyor; üstelik akciğer dokusunu da zedeliyor. Monoksit, sinir sisteminin çalışmasını etkiliyor. Kurşun ise çocuklarda beyin zararlarına yol açıyor. Yine bol miktarda bulunan nitrojendioksit, nefes almayı güçleştirirken astıma da neden oluyor. • Sulara karışan bakteri, virüs ve çeşitli kimyasal yapılar insan vücuduna girerek her çeşit hastalığa yol açabilmektedir. • Radyasyonun insan vücudunu etkilemesiyle bağışıklık mekanizması felce uğrar ve insan vücudunda kanserli hücrelerin oluşumu ve yayılımı gözlenir. Teknolojinin Zararları: Teknoloji ürünlerinin neredeyse tamamı elektrikle çalışmaktadır. Elektrikle çalışan her alet bir elektromanyetik alan oluşturur. İnsan beyninin de kendine ait bir elektromanyetik alanı vardır. Çünkü sinirler nöronlar aracılığıyla elektriksel uyarıları beynin çeşitli yerlerine ulaştırarak çalışırlar. Bu nedenle günlük hayatta kullandığımız her elektrikli cihaz mutlaka bizi olumsuz etkilerler. Örneğin cep telefonu ile bize en az zarar verecek şekildeki konuşma süresi doktorlarca günlük azami 5dk olarak açıklanmıştır. Tabiki bu 5dk süresince telefonun yaydığı elektromanyetik dalga miktarı maksimum seviyesine çıkar ve insanın beyin ısısının artmasına neden olur. Beyindeki bu manyetik düzensizlik, uzun vadede beyin hücrelerinin ölmesine ve özellikle kulaktaki birtakım organların görevini yitirmesine yol açmaktadır. Bu da duyu kaybı ve denge bozuklukları gibi etkilere neden olabilmektedir. Elektromanyetik alan konusunda en çarpıcı ve tehlikeli örnek olarak cep telefonunu verdik. Fakat günlük yaşamımızda kullandığımız bluetooth cihazlar, kablosuz ürünler(modemler, fareler, klavyeler, oyun kumandaları vs.), televizyonlar, crt ve lcd monitörler gibi birçok alet oluşturdukları manyetik alan miktarlarına göre insan vücudunu ve kimyasını olumsuz etkilemektedir. Benzer şekilde yüksek gerilim hatları yakınındaki evlerde yaşayan çocuklarda Amerikan Bilimler Akademisi tarafından yapılan incelemeye göre lösemi görülme riskinin diğerlerine göre 1.5 katı fazla olduğu tespit edilmiştir. Yapılan epidemiyolojik çalışmalar yüksek gerilim hatları ve elektrikli aletlerin kanser riskini artırdığını göstermektedir. 0-300 Hz frekanslı alanlardan iletkenlik özellikleri nedeniyle en çok etkilenen dokular beyin sıvısı ve kan, ikincil derecede etkilenen dokular ise göz, göz sıvısı, troid, kas, gastrointestinal sistem, prostat ve testis dokuları olarak açıklanmıştır. Yani gün içinde teknolojiden yararlandığımız ölçüde giderek artan oranlarda zarar görmekteyiz. Baz istasyonlarına veya büyük çanak antenlere yakın yerler de manyetik kirlenmenin fazla olduğu bölgelerdir. Bu nedenle teknolojiyi mümkün olduğunca ve sadece olmazsa olmaz önemdeki ihtiyaçlarımız için kullanıp, özellikle cep telefonu görüşmelerimizi kısa tutmaya ve cihazı mümkün olduğunca vücudumuzdan uzakta bulundurmaya özen gösterelim.

İlginizi Çeker mi ? : yurdumuzda yetişen ünlü sporcular başlıklı konuda yurdumuzda, yetişen ve ünlü hakkında bilgiler verilmektedir.

Bu Konu İçin Yapılan Aramalar :
teknolojik ürünleri doğru kullanmamaktan doğan zararlar (197), teknolojinin yararları (128), zararlı olan teknoloji degil hatalı kullanımdır (102), teknolojik ürünleri doğru kullanmamaktan doğan zararlar nelerdir (91), teknolojik ürünlerin yararları ve zararları (85), bilişim teknolojisinin öğrencilere ve yetişkinlere sağladığı yararlar nelerdir (75), teknolojinin yararları maddeler halinde kısaca (69), teknolojinin yararları ve zararları maddeler halinde (68), teknolojinin eğitime zararları nelerdir (62), teknolojinin zararları ingilizce (55), teknolojinin yararları slayt (50), teknolojinin yararları ingilizce cümleler (42), teknolojik ürünlerin yararları ve zararları performans ödevi (41), teknolojinin yararları ve zararları ingilizce cümleler (41), teknolojik ürünlerin yararları ve zararları nelerdir (37), teknolojinin zararları ingilizce ödevi (34), zararlı olan teknoloji değil hatalı kullanımdır ile ilgili kompozisyon (32), teknolojinin yararları ve zararları nelerdir maddeler halinde (31), teknolojinin zararları maddeler halinde (31), teknolojinin yararları ve zararları maddeler halinde kısaca (30), teknolojinin zararları maddeler halinde vikipedi (30), teknolojinin zararları ingilizce olarak (29), teknolojinin yararları ile ilgili münazara (27), teknolojik ürünleri doğru kullanmamaktan doğan zararlar kısaca (25), teknolojinin yararları nelerdir maddeler halinde kısaca (25), teknolojinin yararları ve zararları (24), 7 sınıf ingilizce teknolojik aletler (23), teknolojik ürünleri yanlış kullanmaktan doğan zararlar (22), teknolojinin yararları ile ilgili slayt (22), teknolojik aletlerin zararları maddeler halinde (22)

Benzer Başlıklar :
Bunlar da İlginizi Çekebilir :
 • Etkin Tanıtım Yazısı Hazırlama
 • Google’dan +1 Hamlesi
 • Dinde boşama yetkisi
 • Adak orucu
 • Komik Hazır / SMS Mesajları

 • Bu Yazıyı Oylayın :
  Değerlendirmeniz => Beğenmedim : 5 üzerinden 1Değerlendirmeniz => Yeterli Değil : 5 üzerinden 2Değerlendirmeniz => Ortalama : 5 üzerinden 3Değerlendirmeniz => Güzel : 5 üzerinden 4Değerlendirmeniz => Çok Beğendim : 5 üzerinden 5 (Toplam 50 kez oylandı; Oy Ortalaması: 5 üzerinden 5,00)

  (Oyunuzu yıldızların üzerine tıklayarak kullanabilirsiniz. Değerlendirme sağa gittikçe olumlu yönde artar. Teşekkür ederiz.)

  14 Yorum var - “teknolojinin yararları ve zararları nedir”

  1. Bu müthiş çok güzel sonunda buldum 😀

  2. teşekkür

  3. süper bence siz ne dersiniz ❗

  4. çok güzeldi

  5. valla iyi bilgilendirici her kim hazırladıysa çok teşekkür ediyorum ödevimden 100 aldım ellerine sağlık çok guzel olmus valla 😀 🙂

  6. çok iyiydi 😀

  7. 😆 ÇOK İYİ <3

  8. güzeldi 🙄

  9. biraz uzun ama bilgilendirici…bir tavsiye;performans görevleri için bir yer aç.ve resim kullansan iyi olur.kısaca güzeldi.siteni beğendim… 😆 8) 😀

  10. çooooookgüzel

  11. çok uzun ama güzelo :evil

  12. güzel begendim 🙄

  Yorum Yazın

  Üyelik gerektirmez. Anonim yorum yapabilirsiniz.

  Yorumunuz Onaylandıktan Sonra Yayınlanacaktır.